VEEMARKT | Utrecht, NL 2015

VEEMARKT, UTRECHT

De overschakeling naar een circulaire economie vergt dat iedereen zijn individuele keuzes gaat maken vanuit een collectief verantwoordelijkheidsgevoel voor onze omgeving en een gelukkige toekomst. Daarbij staan collectiviteit en individualiteit niet diametraal tegenover elkaar, maar gaan ze een verbinding aan.

In ons voorstel voor ‘Be Happy Veemarkt’ hebben wij, – SYNCHROON, MEESVISSER, METABOLIC en DELVA Landscape architecture -, dit gegeven van collectiviteit en individualiteit als uitgangspunt genomen voor het architectonisch karakter van het blok.

Wij streven naar een blok waarin iedere bewoner zijn eigen individualiteit tot uitdrukking kan brengen door middel van het mede-opdrachtgeverschap, maar waar ook de optelsom van de individuele keuzes leidt tot een sterk collectief beeld waar iedereen zich mee verbonden kan voelen. De keuze voor een woning in ‘Be Happy’ is ook een keuze voor de collectieve ambitie om samen te werken aan een duurzame toekomst. Dat betekent dat er een balans moet worden gezocht tussen de mate van individuele vrijheid en collectief belang.

Wij hebben daartoe een aantal keuzes voor het collectief gemaakt en bieden een palet aan individuele keuzes voor de bewoners waarmee zij in verregaande mate invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit en het uiterlijk van hun eigen huis.

De voornaamste collectieve keuze die wij gemaakt hebben is een keuze voor een heel energiezuinig woonblok. Die ambitie bereiken we alleen door de dakhellingen te optimaliseren voor PV-panelen. Daaruit volgt dat alle dakhellingen asymmetrisch worden en allemaal op het zuiden zijn georiënteerd. De vlakken die op het noorden georiënteerd zijn, worden groen voor waterbuffering. Concreet betekent dit dat de daken aan de oost- en westzijde van het blok dezelfde vorm hebben. Aan de noord- en zuidzijde ook, maar met een andere helling richting de straatzijde. De noklijn en de dakhelling liggen hier vast om geen schaduw op de PV daken te krijgen. Dit levert voor het hele blok verschillende dakprofielen per zijde op, maar ook een sterk herkenbaar collectief herkenbaar daklandschap dat de collectieve identiteit zichtbaar maakt. De gewenste variatie in gevelprofiel per zijde wordt bereikt door individuele keuzes voor de positie van de bovenste bouwlaag aan bewoners aan te bieden.

Keuzes die individueel door de bewoners gemaakt kunnen worden gaan over het uiterlijk van de woning waardoor de individuele panden leesbaar blijven, maar vooral ook over de kwaliteit van de woning. Wij bieden een palet aan opties voor verschillende buitenruimtes, uitbouwen, woningbreedtes,  entree-type, plattegrondtype, raamvormen en materialen. Dit palet is zorgvuldig samengesteld uit een aantal met elkaar samenhangende architectonische elementen zodat het resultaat van alle individuele keuzes ook een sterk collectieve identiteit voor het blok oplevert.

Leidend is voor ons geweest om tot een ontwerp te komen dat de duurzame ambities van het bouwblok op een subtiele manier uitdraagt, maar vooral ook om met een frisse, optimistische en lichtvoetige architectuur bij te dragen aan een gelukkige toekomst voor iedereen en de bewoners van ‘Be Happy Veemarkt’ in het bijzonder.

Groen en biodiversiteit

Half-verdiept parkeren: binnentuin wordt bijzondere leefruimte. Idee van de ‘deeltuin’ – gedeelde en privé ruimte. Moestuin met voedselproducerende bomen. Groene daken als biodiversiteitselement, daarnaast ook nestelmogelijkheden

Water

De watercyclus wordt lokaal en efficiënt beheerd middels een grijswatersysteem wat is aangesloten op een lokale helofytenfilter geïntegreerd als landschappelijk element in de binnentuin. Verder wordt regenwater gebufferet middels groene daken, af te koppelen van het riool en vervolgens veilig te lozen op het oppervlakte water. Vanuit de helofytenvijver kan ook lokaal water weer nuttig worden toegepast voor laagwaardige water toepassingen (zoals irrigatie en toiletspoeling) en wat overblijft ook geloosd worden op het oppervlaktewater. Met deze ingrepen wordt het vuilwater- en hemelwaterriool ontlast en wordt de duurzaamheid van Be Happy tastbaar en beleefbaar voor bewoners

Sociale cohesie op wijkniveau

We zorgen voor sociale cohesie onder bewoners: niet alleen op blokniveau maar ook op het niveau van de (wijk) Veemarkt door publieke voorzieningen te maken in bouwveld C. Bouwveld C is een duurzaam bouwblok en straalt dat ook uit, waarmee de bewustwording van duurzame keuzes in Veemarkt en daarbuiten (voor bewoners en bezoekers) vergroot. Wij stimuleren naast de circulaire economie ook de deeleconomie: het delen van bezit waardoor efficiënter wordt omgegaan met ruimte en materiaal.

Gezamenlijke inkoop van duurzaam & lokaal voedsel via voedselcooperatief voor de Veemarkt als geheel vanuit het Be Happy hierin het voortouw nemen. Een deel van het poortgebouw/hoekwoning kan ingericht worden als gemeenschappelijke kas voor voedselproductie.

PROJECT INFORMATION

Design team: Marijn Mees, Uda Visser

Year: 2015

Status: tender

Client: SYNCHROON

Programme: private housing, community space, parking and inner courtyard

Size: 54 housingunits

Sustainability: METABOLIC

Landscape: DELVA Landscape architects

Renderings: MEESVISSER / Delva Landscape

© Copyright - MEESVISSER 2015 - all rights reserved